نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی

نخستین اطلس هماتولوژی فارسی / انگلیسی ATLAS OF HEMATOLOGY

تصویر روی جلد نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی - اطلس هماتولوژی ATLAS OF HEMATOLOGY

+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین 1392ساعت 16:45  توسط مهدی خواجه  | 

بنام خدا - ATLAS OF HEMATOLOGY

راهنمای استفاده از اطلس هماتولوژی

ابتدا روی لینک های انگلیسی واقع در سمت چپ جدول کلیک کنید .هر تصویر در پنچره جدا گانه باز

 می شود  هر گونه اشکال در نمایش تصاویر را در قسمت نظرات منعکس فرمایید. 

ممنون

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم فروردین 1388ساعت 9:29  توسط مهدی خواجه  | 

نخستین اطلس هماتولوژی فارسی / انگلیسی ATLAS OF HEMATOLOGY

 

روی کلمه های انگلیسی کلیک کنید و سپس تصاویر را  بزرگ مشاهده کنید.

نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی

ATLAS OF HEMATOLOGY

خون گیری از ورید در آزمایشگاه تشخیص طبی

VESSEL BLOOD

آشنایی با روش تهیه لام خون محیطی

peripheral blood smear

اجزای میکروسکوب

MICROSCOPE ANSWERS

منشاء سلول های خون از مغزاستخوان است

 CELLS SEEN IN BONE MARROW   Bone marrow

نوتروفیل

 2   Segmented Neutrophil

لنفوسیت          

      4   3  2  Lymphocyte

ائوزینوفیل - 1

EOSINOPHIL

ائوزینوفیل - 2

EOSINOPHIL ،  Eosinophi

مونوسیت

 MONOCYTE , 2MONOCYT

بازوفیل

Basophil

نوتروفیل ، لنفوسیت ، مونوسیت

Neut , Lymph , Mono

نوتروفیل ، لنفوسیت - ائوزینوفیل

NEUT- EOSIN - LYMPH

معرفی یک اثر

زایده چوب طبلی شکل

Drumstick - Barr bodies

گرانول های توکسیک

 Toxic granulation

ناهنجاری پلگر هیوت

PELGER-HUET   -   2

سلول سبدی شکل

‌Basket cell or Smudge cell

هایپرسگمانته

HYPERSEGMENTATION

پلاسما سل

Plasma cell1     Plasma cell 2

سلول ال ای

LECELL ،  LE_CELL

مراحل بلوغ رده نوتروفیلی

Maturation of Neutrophils

میلوبلاست

MYELOBLAST

پرومیلوسیت

PROMYELOCYTE

میلوسیت

Myelocyte

متا میلوسیت

Meta myelocyt

باند نوتروفیل

BAND Neutrophil

نوتروفیل   

2Neutrophil  2Neutrophil

مقدار طبیعی آزمایش های خونشناسی   ۲ 

 Normal Reference RangeTable

مراحل بلوغ رده اریتروئیدی

Maturation of Erythrocyt

پرواریتروبلاست

Proerythroblast

بازوفیلیک نوموبلاست

Basophilicerythroblast   2

پلی کروماتوفیلیک نوموبلاست            

 polychromatic erythroblast   N rbc

اورتوکروماتیک نوموبلاست 

2   Orthochromaticerythoblast

رتیکولوسیت      Reticulocyte

2 Reticulocyte1  Reticulocyte

گلبول های قرمز نرمال

2   Normal red cells

دودمان پلاکت ها

MEGAKARYOCYTE

مگاکاریوسیت - 2 

Megakaryocyte - 2

پلاکت های بزرگ - پلاکت ها

  large plts -  PLT

تجمع پلاکت ها

 plt colony

هایپرسگمانته  نوتروفیل 

 HYPERSEGMENTATION Neutrophi 

 مرفولوژی گلبول های قرمز

 Morphologic

تنوع در اندازه گلبول های قرمز (آنیزوسیتوز)

Variation In size - Anisocytos

میکروسیتوز

Microcytos

ماکروسیتوز1  

    Macrocyte

ماکروسیتوز2

 Macrocytosis

آنمی مگالوبلاستیک

Megaloblastic anemia

تنوع در شکل  گلبول های قرمز ( پویی کیلوسیتوز)

Poikilocytos-Variation In shape

تابلوتغییرات شکل گوبچه های قرمز   Note   

پویی کیلوسیتوز

POIKILOCYTOS

هلمت سل ( گویچه قرمز کلاه خودی )

HELMET CELL

شیستوسیت - تارگت سل

SCHISTOCYTE_CODOCYTE

آکانتوسیت (اسپور سل)

Spur cell  ACANTHOCYT

اکینوسیت (بور سل) - ۱

Burr cell Echinocyt

اکینوسیت (بور سل)- 2

 Burr cell

تارگت سل ( سلول هدف)

Codocyte - Target cells

سیکل سل (گویچه قرمز داسی شکل) درپانوسیت

 Drepanocyte1 - Sickle cell

سیکل سل (گویچه قرمز داسی شکل) درپانوسیت

Drepanocyte  2- Sickle cells

اوالوسیت ( گویچه قرمز تخم مرغی شکل)

1- Ovalocytes

اوالوسیت ( گویچه قرمز تخم مرغی شکل)  

2- Ovalocytes

تیر دراپ سل ( گویچه قرمز قطره اشکی )

Tear drop cells

اسفروسیت /Spherocytosis

رولوفرمیشن ( تشکیل رولو)

Rouleaux Formation

آگلوتي نيشن گويچه هاي قرمز

پلی کرومازبا

POLYCHROMASIA

رولوفرمیشن ( تشکیل رولو)

 

ادا کردن کلمه ائوزینوفیل   Eosinophi . Eosinophis
ادا کردن کلمه مونوسیت MONOCYTE
ادا کردن کلمه هماتوکریت  Hematocrit HCT
 ادا کردن کلمه بازوفیل  BASOPHIL
 ادا کردن کلمه لنفوسیت  Lymphocyte
ادا کردن کلمه پلاکت  Platelet
ادا کردن کلمه cbc  Blood Cell Count
ادا کردن دو کلمه cbc با دیف   Blood Cell Count With Differential
ادا کردن کلمه توتال cbc  Complete Blood Count
ادا کردن جمله لام خون محیطی    Peripheral Blood Smear
ادا کردن کلمه لکوپنی   Leukopenia
ادا کردن کلمه پلاسماسل  Plasma Cell
ادا کردن کلمه اریتروبلاست  Erythroblast
ادا کردن کلمه آنیزوسیتوز  Anisocytosis
ادا کردن کلمههماتولوژی  Haematology
ادا کردن کلمه الیپتوسیت  Elliptocytes
ادا کردن کلمه هایپرسگمانته  Hypersegmented
ادا کردن کلمه پویی کیلوسیتوز  Poikilocytes
ادا کردن کلمه تالاسمی  Thalassemia
   
 
ادا کردن کلمه اریتروسیت  Erythrocytes
ادا کردن کلمه میکروسکوپ MICROSCOPIC
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
تصاویر  میلوبلاست   
 میلوبلاست تصویر1  MYELOBLAST
 میلوبلاست تصویر2  MYELOBLAST
تصویرآئرراد AUER ROD
تصویر3 میلوبلاست - آئرراد    2MYELOBLAST ,  Auer rod
   
 
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1387ساعت 15:25  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی لنفوئیدی حاد ACUTE LYMPHOID LEUKEMIA

 

لوسمی لنفوئیدی حاد  

   Acute LYMPHOID LEUKEMIA

ALL L1   ***ALL L1**

(Acute lymphocytic leukemia (L1 *

ALL L2**

(Acute lymphocytic leukemia  (L2*

 ALL L3   *** ALL L3 **

(Acute Lymphoblastic Leukemia (L3*

(NOTE : ALL( L1 ) (L2) ( L3

   ALL L1   , ALL L2  ,  ALL L3

ویدیو تهیه شده از لام خونی لوسمی لنفوئیدی حاد نوع L2

(FILM  ALL( L2

ویدیو تهیه شده از لام خونی لوسمی لنفوئیدی حاد نوع L3

 ( FILM ALL( L3

بیان کردن عبارت اکیوت لنفوبلاستیک لوکمیا

 

  (Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL

  FAB ClassificationsALL    L1, L2 , L3

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم فروردین 1386ساعت 0:27  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی میلوئید حاد ( Acute Myelocytic Leukemia ( AML

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 11:33  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی میلوئید مزمن Chronic myelogenous leukemia

CHRONIC LEUKEMIA

لوسمی میلوئید مزمن     Note  

  Chronic myelogenous leukemia

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره1

 CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره2

CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره3 

  (Chronic Myeloid Leukemia (CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره4

 CML

لوسمی میلوئید مزمن تصویر شماره 5

 CML

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر 1385ساعت 10:26  توسط مهدی خواجه  | 

لوسمی لنفویید مزمن (Chronic lymphocytic leukemia (CLLChronic lymphocytic leukemia (CLL)

بیان کردن عبارت کورنیک لنفوسیتیک لوکمیا
CLL    لوسمی لنفویید مزمن  تصویرشماره  1
CLL   لوسمی لنفویید مزمن  تصویرشماره  2
CLL    لوسمی لنفویید مزمن تصویرشماره   3
CLL      لوسمی لنفویید مزمن تصویرشماره   4
   
   ادامه دارد
   
Smudge or basket cell  بسکت سل
Hairy Cell  
Hairy Cell Leukemia  ادای کلمه
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر 1385ساعت 9:21  توسط مهدی خواجه  | 

در دست اقدام

 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1385ساعت 12:20  توسط مهدی خواجه  | 

تالا سمی ماژور β_THALASSEMIA

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1385ساعت 8:0  توسط مهدی خواجه  | 

آزمایش CBC در دست اقدام است

 آزمایش CBC در دست اقدام است 

لوازم , اطلاعات و دانش لازم جهت انجام آزمایش CBC
 

 

آزمایش CBC ؟؟

What is a CBC

لام شمارش/ لام هموسیتومتر

Hemacytometer Lam

مناطق شمارش گویچه های سفید وقرمزدر لام نئوبار

WBC Neubauer counting chamber

مناطق شمارش گویچه های سفید وقرمزدر لام نئوبار

روش اندازه گیری هماتوکریت

Hematocrit HCT 1

2

Hematocrit HCT 2

3

Hematocrit HCT 3

4

HCT Hematocrit 4

 روش ساخت رنگ گیمسا

 Giemsa stine

اجزای تشکیل دهنده خون

Neutrophi

LYMPH + RBC + PLT

LYMPH + RBC + PLT

PASS= ww.redcell.blogsky.com

 

 

 
 
لکوسیتوز - ترمبوسیتوز Neutrophilic leukocytosis Thrombocyiois
متوسط حجم يك گویچه قرمز MCV - Mean Cell Volume
فیلم نوتروفیل

Neutrophil

گرانول های توکسیک  Toxic granules band
انگل مالاریا 1                Malaria Parasities ۱
انگل مالاریا 2 

Malaria Parasities ۲

پلاسمودیوم فالسیپاروم 

Plasmodium falciparum GAMET

کابوت رینگ 

Cabot ring   Cabot ring

نام گزاری آزمایشهای خونشناسی با دوتا چهار حرف

INDEX

برگه نتایج آزمایش های خونشناسی دستی Hematology Exam form
برگه نتایج آزمایش های خونشناسی توسط دستگاه  COULTER HEMATOLOGY
دستگاه شمارشگر سیسمکس Cell Counter Sysmex Model K-1000
  Redcell_plt_lymphocy

رمز www.redcell.blogsky.com

    plt_lymphocyt    

نرمال آزمایش های CBC
Normal CBC
رولوفرمیشن ( تشکیل رولو)

Rouleaux formation

  White blood cells
مونوسیت MONOCYT
این لام خونی بد تهیه شده است  Blood film

 

 تصویر دستی لام شمارش نئوبار                     Improved Neubauer
تصویر دستی پیپت ملانژور قرمز red blood cell diluting pipette
تصویر دستی پیپت ملانژور سفید  white blood cell pipet
   
   
   
   
   
   
   

 

   

 

 

 

گوناگونی شگفت انگیز نوتروفیل ها در گسترش خون 

 روش ساخت رنگ پاس  Note                   

 PERHODIC ACID SCHIFF PAS   2

 رنگ آمیزی نوتروفیل با رنگ پاس

PAS stain - Neutrophil

روش ساخت رنگ پاس  Note

 PERIODIC ACID SCHIFF PAS Staining

 لانست

Lancet

 خون گیری از نوک انگشت

FINGER_TIP

 گارو یا تورنیکت 

Tourniquet

بازوفیل

Basophil

نوتروفیل - لنفوسیت  

 Neut - Lymph

  

 

 

 

  NORMAL BM MARROW DIFFERENTIAL COUNT

 
 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر 1385ساعت 13:6  توسط مهدی خواجه  | 

Red Cell Indices

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد 1384ساعت 3:52  توسط مهدی خواجه  | 

RED CELL MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES برگزیده مرفولوژی گویچه های قرمز

 

 برگزیده مرفولوژی گویچه های قرمز

RED CELL MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES

Rouleaux Formation

Acanthocytosis

Spherocytosis

Echinocytes

Sickle Cells

 NOTE

 

 

MICROSCOPIC PHOTOGRAPHY BY : MEHDI KHAJEH

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد 1384ساعت 3:44  توسط مهدی خواجه  | 

نخستین اطلس هماتولوژی فارسی / انگلیسی اطلس هماتولوژی ATLAS OF HEMATOLOY

 

  نرمال CBC  گزارش                           M.KH

نرمال

 

TEST

آزمایش

40- 51درصد  

مردان

HCT

هماتوکریت

37- 46 درصد

زنان

HCT

هماتوکریت

31- 43 درصد

کودکان

HCT

هماتوکریت

13.2 - 16.5

مردان

HB

هموگلوبین

12-15.2

زنان

HB

هموگلوبین

11-14.3

کودکان

HB

هموگلوبین

4.3 - 6.2میلیون

مردان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.8- 5.5میلیون  

زنان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.7- 5.3 میلیون

کودکان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

هزار 10 - 4.1

-

WBC

شمارش گلبولهای سفید خون 

N=50 -70 L=25- 40

M =3 - 8 E =1- 4

B =0-1

بزرگسالان

D.WBC

شمارش افتراقی گویچه ای سفید

هزار 450 - 140

 

PLT

شمارش پلاکت ها

82 - 102

مردان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

78 -101

زنان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

27- 31

-

MCH

غلظت هموگلوبین یک گویچه قرمز

31- 35

-

MCHC

میانگین هموگلوبین یک گویچه قرمز

11.5-14درصد 

-

RDW

گستره تغییرات اندازه گویچه های(قرمز(آنیزوسیتوز

تهیه کننده : مهدی خواجه - آبان 87

 

اکينوسيت 

Echinocytes

 به گويچه هاي قرمز با زوايد یا کنگره های سطحي کوتاه اکينوسيت گويند.

 بطوريکه انتشار اين کنگره ها درتمام سطح گويچه به يک میزان  باشد.

 اکينوسیت ممکن است بر اثر تغيير شرايط محیطی ایجاد شود.

 اکينوسیت حالت برگشت پذير دارد.

 به طوریکه با اصلاح شرايط به حالت عادی ، سلول اکينوسيت هم به گویچه قرمز نرمال برگشت می پذیرد.

 در بیماری های : اورمی ،  سوختگی های شدید  ، کارسینومای معده ،  بیماری های کبدی

عیب های تکنیکی :

از جمله عیوب مربوط به خرابی ماده ضد انعقاد ایی، دی ، تی ، آ

 در گسترش لام خون محیطی رنگ آمیزی شده سلول اکينوسیت مشاهده می شود.

Echinocytes

Red cells are covered with 10 - 30 short spicules of regular form

:Found in

Uraemia

Severe burns

EDTA artefact

Liver disease

KHMD83@YAHOO.COM             

Isfahan university of medical sciences

pathology department .Isfahan . Iran 

 MICROSCOPIC  PHOTOGRAPHY BY : M .KHAJEH 

   

از همکاران عزیزی که پیوند وب  آنها سهوا حذف گردیده است

عذر خواهی می کنم . خواهشمندم  سریعا خبر دهید.                       تا در اولین فرصت اقدام گردد.

پیوند وب همکاران

1- آزمایشگاه ایمونولوژی-هماتولوژی

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد 1384ساعت 3:36  توسط مهدی خواجه  |